KURS VE SEMİNERLER
2010 Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yerel Gazetecilik Semineri
2012 Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yerel Gazetecilik Semineri
13-17 Aralık 2010 Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından düzenlenen Brüksel ve RomaGezisine Adana'dan katılan tek gazeteci.

2013 Dernekler Dairesi Proje Desteği
İçişleri Bakanlığı'nın  "İçişleri Bakanlığı Bütçesinden Derneklere Yardım Yapılması Hakkında Yönerge"  kapsamında derneklere hazırladıkları projeleri gerçekleştirmek üzere yapacağı mali yardımlar için 2013 yılında desteklenecek proje konuları belirlenmiştir.

2013 yılı için desteklenecek proje konuları:
a) Sivil Toplum, insan hakları; demokrasi bilincinin yaşatılması ve arttırılmasına yönelik projeler,
b) Kamu karar mekanizmalarına katılım, kamu-sivil toplum diyalogunun arttırılması ve aktif vatandaşlık konulu projeler,
c) Sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin ve iletişimlerinin arttırılmasına yönelik eğitim ve sosyal içerikli projeler,
ç) Çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler, maddi durumu iyi olmayan ve sosyal risk altındaki gruplara yönelik, sağlık, eğitim, kültürel ve sosyal içerikli projeler,
d) Gençlerin, kadınların ve engellilerin istihdamını, girişimciliğini ve inovasyonu arttırmaya yönelik projeler,
e) Toplumun fiziksel ve ruhsal sağlığı ile çevre sağlığının korunmasına yönelik projeler,
f) Aile ve kültürel değerlerin korunmasına yönelik projeler.
İçişleri Bakanlığı'nca yapılan yardımlardan faydalanmak isteyen derneklerin yukarıda belirtilen konularla ilgili projelerini hazırlayarak dernek merkezlerinin bulunduğu Valiliğe (İl Dernekler Müdürlüğüne) müracaat etmeleri gerekmektedir.
Mayıs dönemi için son başvuru tarihi 1 Nisan 2013'tür.
Eylül Dönemi için başvuru tarihleri 2 Nisan - 1 Ağustos 2013 tarihleri arasındadır

Gençlik Spor Bakanlığı'ndan Proje Teklif Çağrısı
Gençlik ve Spor Bakanlığı 2013 Yılı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında, proje teklif çağrısı ilanı yayınlamıştır. Program kapsamında gençlerin potansiyellerinin gerçekleştirilebilmesi, kişisel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi, karar alma, uygulama süreçlerine ve sosyal hayatın her alanına etkin katılımlarının artırılması, yenilikçi fikirlerinin geliştirilebilmesi amaçlanmaktadır. Proje teklifleri 18 Ocak - 28 Şubat 2013 tarihleri arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı'na yapılabilmektedir.

PROGRAMIN HEDEFLERİ
1.Gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi, potansiyellerini gerçekleştirmelerine imkân sağlanması,
2.Gençler arasında, ortak bir amaç etrafında birlikte çalışmanın ve hoşgörünün teşvik edilmesi,
3.Gençlerin karar alma ve uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her alanına etkin katılımının teşvik edilmesi,
4.Gençlerin temel haklar, yerel ve ulusal düzeylerdeki karar alma süreçlerinin işleyişi ve kendilerine sunulan imkân ve hizmetler konusunda bilgilendirilmesi, gerekli katılım ve liderlik kapasitesine sahip olmaları konusunda desteklenmesi,
5.Sosyal dışlanmayla mücadele edilmesi, sosyal uyumun güçlendirmesi,
6.Gençlerin aileleriyle ve toplumla iletişimlerinin daha sağlıklı hale getirilmesi, özgüvenlerinin, duyarlılıklarının ve yaşadıkları topluma aidiyet duygularının geliştirilmesi,
7.Gençlikle ilgili faaliyetleri bulunan sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesi,
8.Gençlerin teknolojik yenilikler, internet ve sosyal ağlar konusunda bilgilendirilmesinin ve teknolojik yeniliklerin gençlerin kişisel ve sosyal gelişimine katkı sağlamak üzere kullanımının desteklenmesi,
9.Gençlerin gençlik ve spor hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması, gençlik faaliyetlerine yönelik destek sistemlerinin kalitesinin gelişimine katkı sağlanması,
10.Farklı ülkelerdeki gençler arasında karşılıklı anlayışın güçlendirilmesi programın hedeflerindendir. Teklif edilecek projelerin bu hedefleri gerçekleştirmesi beklenmektedir.

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ
1.Programın uygulanmasında, Fiziksel ve/veya zihinsel engelleri nedeniyle ya da ekonomik, coğrafi ve kültürel farklılıklar dolayısıyla dezavantajlı durumda olan gençlerin hayatlarının kolaylaştırılması, durumlarının iyileştirilmesi ve sosyal hayata katılımlarının artırılması
2.Gençlerin hareketliliğinin artırılması,
3.Gençlerin sosyal yapının organik bir parçası haline getirilmesi ve sosyal yaşamın dışına itilmiş gençlerin sosyal uyumunun desteklenmesi,
4.Gençlerin demokratik yaşama katılımının ve aktif yurttaşlık bilincinin teşvik edilmesi,
5.Kültürel ve ekonomik farklılıkların, gençlerin iletişiminde ve bir araya gelmelerindeki engelleyici etkisinin ortadan kaldırılması, kültürel farklılıkların birleştirici bir vasıta olarak kullanılması konularını içeren proje teklifleri öncelikli olarak desteklenecektir.

PROGRAM KAPSAMINDA DESTEKLENECEK PROJELER
1-Hareketlilik Projeleri; gençlerin ülkemiz içindeki farklı şehirlere veya farklı ülkelere hareketliliğini destekleyen projelerdir. Uluslararası anlaşmalar çerçevesinde bir ya da bir kaç ülkenin katılımıyla karşılıklı olarak gençlik değişimi projeleri gerçekleştirilebilir. Bu projelerde, daha önce ulusal ve uluslararası deneyimi olmayan gençlere öncelik tanınacaktır.
2-Gönüllülük Projeleri; fiziki güç, zaman, bilgi, beceri, sanat gibi özelliklerinden biri veya birkaçını proje çalışmaları için değerlendirebilecek durumda olan ve bunun karşılığında parasal kazanç beklentisi taşımayan gençlerin katıldığı, toplumsal dayanışmayı güçlendirmeye yönelik projelerdir.
3-Katılım Projeleri; gençlerin kendilerini ve tüm toplum kesimlerini ilgilendiren yerel ya da ulusal düzeydeki karar alma süreçlerine katılım bilinçlerini geliştirme ve katılımlarını artırma amacına yönelik projelerdir.
4-Sosyal Uyum Projeleri; dezavantajlı gençlere yönelik sosyal içerikli projeler ile gençlerin yaşam standartlarının yükseltilmesi ve toplumsal bütünleşmenin sağlanması, gençlerin ikili ilişkilerde ve toplumsal ilişkilerde psiko-sosyal yönlerden desteklenerek daha sağlıklı ruh yapısına sahip bireylerin yetiştirilmesini hedefleyen projelerdir.
5-Spor Projeleri; sporun sevdirilmesi ve hayat tarzı haline getirilmesi, gençlerin spor faaliyetlerine katılımının artırılması, sporda etik değerlerin korunması ile şiddetin engellenmesine yönelik projelerdir.
6-Girişimcilik Projeleri; belirli bir ticari faaliyetin gerçekleştirilmesini öngörmeyen ve doğrudan kazanç sağlamaya yönelik olmamak kaydıyla gençlerin meslek seçimi ve hayatlarını kazanma aşaması için özgüvenlerini, bilgi ve görgülerini artırmaya, insiyatif alabilme yeteneklerini geliştirmeye, gençlere girişimcilik ruhu ve bilinci kazandırmaya yönelik projelerdir.
7-Kültür ve Sanat Projeleri; gençler tarafından hazırlanan kültürel ve sanatsal faaliyetler ile gençliğin bu alanda ihtiyaç duyduğu faaliyetlerin geliştirilmesi ve desteklenmesine yönelik projelerdir.
8-Eğitim Projeleri; gençlerin eğitiminin desteklenmesine yönelik projelerdir.
9-Bilimsel Projeler; gençlerin bilim ve tekniğe ilgisini artırarak, ülkenin teknolojik kalkınmasına ve bilimsel gelişmesine katkı sağlaması beklenen projelerdir.
10-Yenilikçi Projeler; yeni iletişim teknolojileri ve farklı çözümler kullanmak suretiyle gençlerin sosyalleşmesine ve farklı genç gruplarının kaynaşmasına katkı sağlamayı, sosyal paylaşımlarını yükseltmeyi amaçlayan projelerdir.
11-Araştırma Projeleri; gençlik alanında ihtiyaç duyulan araştırma çalışmalarını desteklemeye yönelik projelerdir.
12-Muhtelif Projeler; Bakanlığın görev, yetki ve sorumluluk alanına giren diğer konularda kalkınma planları, hükümet programları, politika belgeleri ve stratejik planlarda belirlenen hedef ve önceliklerin gerçekleştirilmesini amaçlayan projelerdir.

Program kapsamında teklifte bulunabilecek kurum, kuruluş ve topluluklar:
1.Sivil toplum kuruluşları,
2.Liseler ile üniversiteler,
3.Kamu kurum ve kuruluşları,
4.Mahalli idareler,
5.Bağımsız spor federasyonları,
6.Gençlik toplulukları.
- Program kapsamında desteklenecek projelerin azami uygulama süresi 12 aydır. Program kapsamında desteklenecek projeler için Bakanlık mali katkısının alt sınırı 5.000 TL üst sınırı ise 250.000 TL olarak belirlenmiştir.
- Birinci Proje Teklif Çağrı Dönemi 18 Ocak ile 28 Şubat 2013 olarak belirlenmiştir. Bu tarihler arasında proje teklifleri sunulabilmektedir. İkinci Proje Teklif Çağrı dönemi ise ayrıca ilan edilecektir.

Yerel Projelere Hibe Programı
(GGP)
PROGRAM HAKKINDA
"Yerel Projelere Hibe Programı (GGP)" Japon Devleti tarafından 1989 yılından beri "Japonya Resmi Kalkınma Yardımı (Japan ODA)" kapsamında gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde uygulanmaktadır. Programın amacı temel insani ihtiyaçları karşılamak üzere hazırlanmış kalkınma projelerine yönelik geri ödemesiz bir mali yardım sunmaktır. Program kapsamında 130'dan fazla ülkede yaklaşık 20.000 yerel proje gerçekleştirilmiştir. Programın Türkiye'de uygulanması ile ilgili anlaşma Japonya ve Türkiye Devletleri arasında 11 Eylül 2000 tarihinde imzalanmıştır. Program bu tarihten itibaren Türkiye'de uygulanmaktadır. Yerel Projelere Hibe Programının mali destekleri, aşağıdaki kriterlere göre projelerin incelenip değerlendirilmesinden sonra sağlanır.

PROGRAM KRİTERLERİ VE BAŞVURU
2013 yılında değerlendirmesi yapılarak 2014 yılında uygulanacak projelerin başvuruları kabul edilmeye başlanmıştır. Proje başvuruları ile ilgili detaylı bilgiler aşağıdaki gibidir.Not: 2013 yılında uygulanacak projelerin seçimleri 2012 yılı içinde tamamlanmıştır.
Proje Dönemi: 
Başvurusu yapılacak projelerin en geç Nisan 2014-Mart 2015 dönemine ait olması gerekmektedir. (Projenin başlangıç tarihi en erken Nisan 2014 olmalıdır ve projenin en geç 1 yıl içinde tamamlanması gerekmektedir)Projeler Japonya Büyükelçiliği tarafından belirlenecek olan süre boyunca devam etmelidir. Projeler bu süre boyunca Büyükelçilikçe denetlenir.
Proje Gerçekleştirilecek Bölgeler:
Türkiye'nin tüm bölgelerinden proje başvuruları kabul edilecek olup, ülkenin her yerinde proje uygulanabilecektir. Ancak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine öncelik verilecektir.
Kimler Başvurabilir: 
Sivil toplum kuruluşları ve belediyeler başvuruda bulunabilirler.
İlköğretim okulları başvuru sahibi olamazlar ancak projeyi uygulama ve sürdürebilme kapasitesine sahip, proje ve bütçe yönetimi tecrübesi olan (kurumuna ait bütçesi olan ve bu bütçeyi yöneten) sivil toplum kuruluşları veya belediyeler ilköğretim okulları adına başvuruda bulunabilirler. Bu durumda Belediye veya sivil toplum kuruluşu başvuru sahibi olarak, ilköğretim okulu ise proje ortağı olarak projede yer alabilir. Projeyi uygulama ve sürdürebilme kapasitesine sahip, proje ve bütçe yönetimi tecrübesi olan (kurumuna ait bütçesi olan ve bu bütçeyi yöneten) proje ortağı veya ortakları ile işbirliği yapmaları halinde muhtarlıklar da başvuru sahibi olarak başvuruda bulunabilirler.

Başvuru sahiplerinin mutlaka proje tecrübesi ve kendi kurumlarına ait bütçelerinin olması gerekmektedir. Bu özelliklere sahip olmayan (proje tecrübesi ve kurumuna ait bütçesi olmayan) kurum/kuruluşlar adına proje tecrübesi ve kurumuna ait bütçesi olan başka kurumlar başvuruda bulunabilir.

Başvuru sahipleri, Türkiye'de yerel seviyedeki kalkınma projeleri uygulayabilecek ve sürdürebilecek kapasiteye sahip, kâr amacı taşımayan kuruluşlar olmalıdır.

Proje kapsamında hibe yardımı ile edinilen bina, malzeme vb.nin sorumluluğunun proje sahibi kuruluşa ait olması, yalnızca proje sahibi kuruluş tarafından kullanılması zorunluluğu vardır; bunlar üçüncü bir şahıs ya da kuruma devredilemez, kullandırılamaz.

Kimler Başvuramaz: 
Devlet kurumları, şirketler, üniversiteler, il özel idareleri, liseler, anasınıfı/anaokullarının (ilköğretim okulu bünyesinde veya bağımsız) başvuruları ile bireysel başvurular kabul edilmemektedir. Ancak, bu kurum/kuruluşlar proje ortağı olarak projeye destek verebilirler.İlköğretim okulları başvuru sahibi olamazlar ancak projeyi uygulama ve sürdürebilme kapasitesine sahip, proje ve bütçe yönetimi tecrübesi olan (kurumuna ait bütçesi olan ve bu bütçeyi yöneten) sivil toplum kuruluşları veya belediyeler ilköğretim okulları adına başvuruda bulunabilirler. Bu durumda Belediye veya sivil toplum kuruluşu başvuru sahibi olarak, ilköğretim okulu ise proje ortağı olarak projede yer alabilir.Proje tecrübesi ve kendi kurumlarına ait bütçeleri olmayan kurum/kuruluşlar başvuru sahibi olamazlar.
Projeden Faydalanacak Kesim: 
Projeler toplumun dezavantajlı kesimlerini hedeflemeli ve yerel seviyede etkiye sahip olmalıdır. Ayrıca, başvuru sahiplerinin projeden faydalanacak tek kesim olmaması gerekliliği de dikkate alınmalıdır.
Hibe Miktarı: 
Proje başına sağlanabilecek maksimum hibe miktarı 10 milyon Japon Yeni'dir. (10 milyon Japon Yeni yaklaşık olarak 100.000 USD'dir.) Proje harcamaları kapsamındaki Katma Değer Vergisi (KDV) Büyükelçilik tarafından karşılanmamaktadır. KDV tutarı başvuru sahibi veya başvuru sahibi tarafından belirlenecek proje ortakları tarafından ödenmelidir. Bu nedenle proje bütçeleri en fazla 100.000USD (KDV hariç) olarak hazırlanmalıdır.
Kabul Edilen Proje Konuları: 
Projeler toplumdaki dezavantajlı kesimleri hedefleyen konularda, temel insanî ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olmalıdır. Kabul edilen proje konuları aşağıdaki gibidir.
Temel Sağlık: Koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, sağlık merkezlerinin ekipmanlarının yenilenmesi ve yeni ekipman sağlanması
Engelliler: Engelliler için özel okul veya merkezler, üretime yönelik atölyeler
Kalkınmada Kadın: Kadınların bölgede kalkınmasını hedefleyen beceri geliştirme, mesleki eğitim ve rehabilitasyon merkezleri
Kamu Faydası/Diğer Dezavantajlı Kesimler: Yaşlılar için özel bakım merkezleri, huzurevleri, çocuklara ve gençlere yönelik eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, sokak çocukları veya kimsesizler için tesisler
Kapasite Geliştirme ve Eğitim: Mesleki eğitim, özel topluluklar için kapasite geliştirme programları
Kabul Edilmeyen Proje Konuları:

Kültür, sanat, spor, turizm
Tarım, hayvancılık
Çevre düzenlemesi, bahçe çalışmaları
Üniversite eğitimi projeleri
Dini merkezlerin yapımı onarımı ve dini aktiviteler
Araştırmalar
Yasal danışmanlık
Yerel düzeyde direkt etkisi olmayan konular
Başka bir programın kısa vadedeki planlama veya uygulaması kapsamına giren projeler
Kar amacı taşıyan projeler
Anasınıfı, anaokulu projeleri
Temiz su temini
Proje Kapsamında Desteklenen Bütçe Kalemleri:
Bina yapımı, Bina onarımı, ekipman ve/veya malzeme temini
Program Kapsamında Desteklenmeyen Bütçe Kalemleri: 
Önerilen proje belirtilen kriterlere uygun olsa dahi, program kapsamında aşağıdaki harcama kalemleri proje bütçesinden karşılanmamaktadır. Proje kapsamında aşağıdaki konularda harcama yapılması gerekiyorsa bu harcamalar başvuru sahibi kurum veya proje ortakları tarafından karşılanmalıdır.
Burslar
Seyahat ve konferans harcamaları
İşletme giderleri (kira, telefon, elektrik, su, ısınma v.b)
Projede görev alacak personelin maaş ve tazminatları
Ulaşım ve konaklama giderleri
Başvuru Sayısı:
Proje başvuru sayısında sınırlama yoktur. Başvuru sahipleri aynı veya farklı konularda birden fazla proje başvurusu yapabilirler. 
Başvuru Tarihi: 
Başvuru için gerekli belgelerin en geç 30 Mart 2013 saat 17:30'a kadar Büyükelçiliğimize ulaşacak şekilde posta veya kargo yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.